Curs arme și muniții

Preț -  700 lei
Începere curs - 05.08.2022
Durată curs - 2 săptămâni
Condiții de înscriere - cel puțin 8 clase

Curs arme și muniții

Cursurile de inițiere în domeniul armelor și munițiilor se organizează în conformitate cu prevederile L. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor cu modificarile și completările ulterioare.  Asigurăm acest curs pentru instituțiile și firmele interesate dar și pentru personele fizice ce au nevoie sa obțină certificarea că au urmat cursul de arme și muniții pentru a deveni agenți de pază, pădurari sau vânători. Cursul de arme și muniții, conform legii 295/2004 – se adresează tuturor celor care vor să dețină arme letale și neletale: pădurari, vânători, paznici, agenți de pază, magistrați, demnitari, etc.

Documente necesare

 • cerere tip
 • copie act de identitate
 • cazier judiciar în original
 • aviz psihologic
 • fișă medicală

(avizul psihologic și fișa medicală se prezintă în original și se returnează)

Legislație privind cursul de arme și muniții

ART. 8 HG130
(1) Persoanele care urmeaza să solicite autorizarea procurării de arme letale trebuie să urmeze în prealabil cursul de instruire teoretică și practică prevazut la art. 15 alin. (1) lit. g) din Lege, respectiv să promoveze examenul de absolvire a cursului, în condițiile prevăzute în prezenta secțiune.
(2) Pot urma cursul prevazut la alin. (1) numai persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani și nu au fost condamnate, prin hotărâre judecatorească ramasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate mai mare de un an, pentru infracțiuni comise cu intenție.
(3) În vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (2), solicitantul trebuie să prezinte, cu ocazia depunerii cererii de admitere la curs, cel puțin documentul de identitate și certificatul de cazier judiciar valabil.
(4) Persoanele juridice autorizate să organizeze cursurile prevazute la alin. (1) pot solicita îndeplinirea unor condiții suplimentare de admitere la cursuri, referitoare la starea de sănătate fizică și psihică a persoanei, prin prezentarea unor documente doveditoare în acest sens.
(5) Pentru a se putea prezenta la examenul prevăzut la alin. (1), persoana acceptată în cadrul cursurilor prevăzute la alin. (1) are obligația de a parcurge în proporție de cel putin 90% programul de pregătire și de a desfășura activitățile corespunzatoare numai în condițiile stabilite prin programă.
ART. 9 HG130
(1) La finalul cursului, pentru absolvire, cursanții vor susține examenul de absolvire în fata unei comisii formate din reprezentanți ai organizatorului, inclusiv directorul cursului de pregtire, precum și, în mod obligatoriu, un polițist din cadrul structurii teritoriale de arme. Comisia de examinare este condusă de directorul cursului care este un reprezentant al organizatorului.
(2) Organizatorul are obligatia de a informa cursantul asupra datei, orei și locului susținerii examenului, cu cel puțin 5 zile înainte.
(3) Examenul prevazut la alin. (1) constă în susținerea a două teste după cum urmează:
a) testul teoretic, în cadrul căruia se verifică însușirea cunoștiințelor în următoarele domenii: legislația privind regimul armelor și al munițiilor, precum și cea referitoare la legitima apărare și starea de necesitate; acordarea primului ajutor; aspecte generale privind balistica, respectiv partile componente și modul de funcționare și folosire a armelor si munițiilor;
b) testul practic, în cadrul căruia se verifică deprinderile de baza privind folosirea armamentului, respectiv pregătirea armei pentru tragere, respectarea pozițiilor de tragere, reacția personală la declanșarea focului și modul de asigurare a armei.
(4) Rezultatul examenului se consemnează într-un proces-verbal semnat de toți membrii comisiei prevăzute la alin. (1), în care se înscriu punctajele obținute la cele două teste, precum și media aritmetică a acestora, sub forma unei note cuprinse între 1 si 10, respectiv mențiunea „promovat”, dacă nota astfel obținută este cel putin 7, sau „nepromovat”, dacă nota este mai mica de 7.
(5) În cazul în care candidatul nu s-a prezentat la examen conform planificării, acest fapt se consemnează în procesul-verbal încheiat în condițiile prevăzute la alin. (4).
(6) Candidatul care nu a promovat examenul de absolvire poate contesta rezultatul consemnat în procesul-verbal încheiat în condițiile prevăzute la alin. (4), în termen de 5 zile de la data susținerii examenului. Contestația se analizează de o nouă comisie constituită potrivit alin. (1), din care nu pot face parte persoanele care au stabilit punctajul inițial, iar rezultatul analizei se consemnează într-un proces-verbal încheiat în aceleași condiții.
(7) Modalitatea de stabilire a punctajului prevazut la alin. (4), precum și modalitatea de constituire a comisiei de examinare și a comisiei de analizare a contestațiilor se reglementează prin ordin al inspectorului general al Poliției Române.
art.10 HG130
(1) Persoanei care a promovat examenul de absolvire în condițiile art. 9 i se eliberează de către persoana juridică organizatoare certificatul de absolvire a cursului de pregătire teoretică și practică pe linie de arme si muniții, al cărui model este prezentat în anexa nr. 3, în care se menîionează în mod expres scopul pentru care a fost urmat cursul, respectiv pentru deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor, și care se semnează de directorul cursului și se ștampilează cu ștampila organizatorului.
(2) Persoana care nu a promovat sau care nu s-a prezentat la susținerea examenului de absolvire are dreptul de a participa la un nou examen în condițiile prevăzute la art. 9, în termen de cel mult 6 luni, conform planificării stabilite de organizator, fără a mai fi necesară repetarea cursului de pregătire.
(3) Persoana care nu s-a prezentat la repetarea examenului sau nu l-a promovat poate susține un nou examen numai după parcurgerea unui nou curs de pregătire în conditiile stabilite la art. 8.

Cursurile se vor desfășura sub atenta îndrumare a unui tehnician în domeniu

Cu o experiență de peste 22 de ani în organizarea de cursuri de calificare inițiere si perfecționare C.P.P.Alexanders organizează doar cursuri cu diplome recunoscute național și internațional. Lectori cu experiență te vor ghida pe tot parcursul cursului atât în practică cât și în teorie și vei avea la dispoziție suport de curs și mijloace moderene de învățare. De asemeni venim în ajutorul cursanților noștrii cu un program flexibil de curs pentru că înțelegem vremurile în care trăim și mai mult de atât poți plăti și în rate, pâna la terminarea cursului după un program stabilit de comun acord când semnezi contractul de formare profesională. Mai mult de atât ai la dispoziție reduceri tot timpul anului, tocmai pentru a te ajuta să te califici în meseria pe care ți-o dorești.

* durata cursului poate varia, în funcție de sărbătorile legale.

* la înscriere plătiți 100 lei avans, care fac parte din suma de 995 lei, restul plătiți în rate.

Formular Înscriere

Începerea cursurilor

Acte necesare

 • Buletin de identitate original și copie
 • Certificat de naștere original și copie
 • Certificat de căsătorie, dacă este cazul și doar pentru cei care și-au schimbat numele original și copie
 • Diplomă de studii sau foaie matricolă original și copie
 • Adeverință medicală (apt curs calificare) de la medicul de familie
 • Dosar cu șină

Vezi și alte cursuri

envelopephone-handsetmap-markerchevron-down